นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “แอมเวย์” จะหมายความถึง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเว็บไซต์ www.amway.co.th และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึงนักธุรกิจแอมเวย์ สมาชิก ลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้

เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน เรารับประกันว่า เราได้ใช้ความระมัดระวังและตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน www.amway.co.th ไว้แล้ว ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แอมเวย์ แอมเวย์อาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของแอมเวย์ทั้งหมด ซึ่งแอมเวย์จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยเคร่งครัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดข้อมูลที่เราเก็บ วิธีการจัดเก็บ วิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และวิธีที่เราปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แอมเวย์ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง

  • 1. ข้อมูลในการยืนยันตัวตน การลงทะเบียน และการเป็นสมาชิก
  • 2. ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและแอมเวย์
  • 3. ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างท่านและแอมเวย์
  • 4. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในการเข้าเว็บไซต์
  • 5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลดังกล่าวอาจมาจากการให้ข้อมูลจากท่านหรือจากการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของแอมเวย์

2. การใช้ข้อมูล

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แอมเวย์ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัดเพียงการตอบรับคำขอของท่าน การปฏิบัติตามธุรกรรมที่ท่านทำขึ้น การวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ และการตลาด ในส่วนของการตลาดนั้น บางครั้งเราอาจจัดส่งวัสดุเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น ข้อเสนอเกี่ยวกับสินค้า หรือข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์

3. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิปฏิเสธการเก็บข้อมูลของท่าน และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้โดยการลบคุกกี้ ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ แอมเวย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และแอมเวย์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

4. ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน

ท่านต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างทันทีในแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านต้องรักษาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

นักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิกทุกคนต้องใช้รหัสผ่านที่เป็นความลับ (password) พร้อมกับหมายเลขประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์/สมาชิกที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อใช้ในการเข้าถึงส่วนที่ต้องใช้รหัสผ่านของเว็บไซต์ ท่านจะต้องรักษาหมายเลขประจำตัว โค้ด หรือรหัสผ่านที่เราได้แจ้งแก่ท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้แอมเวย์ ทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านเหล่านั้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการดำเนินธุรกรรม ทั้งหมดภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านโดยแอมเวย์จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่านในทางที่ผิด เมื่อมีบุคคลอื่นนำสิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านไปใช้ เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน โดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ นอกจากนี้ การใดๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านซึ่งบริษัทมอบให้ท่าน ถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย

5. การยกเลิก

ท่านตกลงและยอมรับว่า แอมเวย์มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจจะยกเลิกรหัสผ่าน สิทธิในการเข้าใช้ (หรือบางส่วนของสิทธิในการเข้าใช้) หรือ การใช้บริการและย้ายและลบเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดสืบเนื่องมาจากความบกพร่อง ในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ หรือหากแอมเวย์เชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ในข้อสัญญา

6.การสำรวจและทำแบบสอบถาม

แอมเวย์อาจมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากท่าน ซึ่งในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แอมเวย์ เราจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจด้วยเช่นกัน

7. การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม

นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่ท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของ ท่านให้แก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าข้อมูลในเรื่องชื่อ หมายเลขประจำตัว รายละเอียดในการติดต่อ และมูลค่าที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อนั้น

นักธุรกิจแอมเวย์ผู้สปอนเซอร์ รวมถึงนักธุรกิจแอมเวย์คนปัจจุบันที่ให้บริการแก่ท่านจะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ นักธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตินัมของท่านจะสามารถเข้าถึงหมายเลขประจำตัวนักธุรกิจแอมเวย์ของท่าน และมูลค่าที่ท่านสั่งซื้อได้ด้วย

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แอมเวย์ แอมเวย์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ตัวแทนของแอมเวย์หรือผู้รับเหมาทำงานในกรณีที่จำเป็น เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่แอมเวย์ ตัวแทน และผู้รับเหมาเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากเพื่อเป็นการให้บริการตามขอบเขต ที่ได้ทำสัญญาไว้กับแอมเวย์เท่านั้น

8. การใช้สื่อของบุคคลที่สามและบริษัทวิจัยต่างๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สามที่เป็นคู่ค้าและบริษัทในเครือของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้สื่อของบุคคลที่สามและบริษัทวิจัยต่างๆ เพื่อทำการโฆษณาให้เราในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ

9. คุกกี้บนแอมเวย์

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่แอมเวย์ www.amway.co.th อาจจะใช้คุกกี้ในการบ่งชี้ว่าผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นตัวท่านจริง เว็บไซต์ www.amway.co.th จะใช้คุกกี้ในสองกรณีคือ เพื่อการระบุตัวบุคคลและการรับรอง กล่าวคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ของท่าน และพิสูจน์ว่าท่านเป็นใคร โดยคุกกี้ที่เราใช้นั้นมีความปลอดภัย

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่านและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เราจึงได้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และแนะนำให้ท่านอ่านโดยละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และจะมีผลทันทีที่เผยแพร่

 

ปรับปรุงล่าสุดและมีผลเมื่อวันที่ [15 มิถุนายน 2562]